1. การฝึกปฏิบัติ               50   คะแนน
  2. การนำเสนอผลงาน      10   คะแนน
  3. สอบกลางภาค             20   คะแนน
  4. สอบปลายภาค            20   คะแนน
Advertisements