คำชี้แจง    ให้นักเรียนคลิกลิงก์นี้  เพื่อเข้าสอบกลางภาควิชา IS-2

สอบกลางภาค  วิชา IS-2