คำสั่ง  ให้นักเรียนส่งชื่อเว็บไซต์และหัวข้อเรื่องที่จะทำ     (ด้านล่าง)

ตัวอย่างเช่น                  นาย/นางสาว……………..นามสกุล……………..

                                               ชั้น …………….  เลขที่ …………  

                                              ชื่อเว็บไซต์  :   https://weblog54.wordpress.com

                                              ชื่อเรื่อง   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้   …………….

29 responses »

 1. ราชภัฏ แสงเดือน พูดว่า:

  นาย ราชภัฏ แสงเดือน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  ชื่อเว็บไซต์ : http://10technician.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง ช่างสิบหมู่
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 2. hakbirdz พูดว่า:

  นาย วรวิทย์ ศรีสุวรรณ์
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 14
  ชื่อเว็บไซต์ : http://hakbirdz.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง ดาวเทียม
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 3. นาย ศิลาวุฒิ เนินทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 9
  ชื่อเว็บไซต์ : http://kingdoom002.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง การ์ตูน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 4. pailinploy พูดว่า:

  นางสาวไพลิน แสงโอภาส
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 29
  ชือเว็บไซต์:http://pastoftoday.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง วันนี้ในอดีต
  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา

 5. นางสาวสุภาพร สอดดง พูดว่า:

  นางสาวสุภาพร สอดดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่27
  ชื่อเว็บไซต์ http://modlovetonkaw.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง อาหารไทย
  กลุ่มสาระ สังคมศึกษา

 6. นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม พูดว่า:

  นางสาว นวลจันทร์ นิลกลม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 22
  ชื่อเว็บไซต์ : http://nuanjun.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง ธงชาตินานาประเทศ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 7. thanakorn2010 พูดว่า:

  นาย ธนากร น้ำเงิน
  ช้น ม.5/1 เลขที่ 8
  ชื่อเว็บไซต์ : http://thanakorn2010.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง อาเชียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 8. ปรางค์ สุขอารีกิจ พูดว่า:

  นางสาวปรางค์ นามสกุล สุขอารีกิจ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 28
  ชื่อเว็บไซต์ : http://prangboy.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง สัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม

 9. autoelotic พูดว่า:

  นาย ปฤฐฎา นาสกุล ไม้ดง
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 1
  ชื่อเว็บไซต์ https://autoelotic.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง WTO
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 10. momaycarzy พูดว่า:

  นางสาว อินทิรา นามสกุล ปัญญายงค์
  ชั้นม. 5/1 เลขที่ 19
  ชื่อเว็บไซด์ http://momaycarzy.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 11. นางสาวจุฑามาศ โคสมบูรณ์ พูดว่า:

  นางสาว จุฑามาศ นาสกุล โคสมบูรณ์
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 17
  ชื่อเว็บไซต์ https://kosomboon.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง ประเพณีไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 12. beeangle พูดว่า:

  นางสาว กันยารัตน์ ผะอบนาค ม.5/1 เลขที่ 20
  ชื่อเว็บไซต์ : http://beeangle.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง จิตรกรรมไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 13. นายประเสริฐศักดิ์ คำสอน พูดว่า:

  นาย ประเสริฐศักดิ์ คำสอน
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 2
  ชื่อเว็บไซต์ : http://koethehero.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง เกมทางคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

 14. นายอนุวัตร พานทอง พูดว่า:

  นาย อนุวัตร พานทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10
  ชื่อเว็บไซต์ : http://mitaryevo.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการทางทหาร
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีะและเทคโนโลยี

 15. นางสาว สุวรรณี ประสมทอง พูดว่า:

  นางสาว สุวรรณี ประสมทอง
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30
  ชื่อเว็บไซต์ : http://suwannee1111.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 16. นาย จิรภัทร นาคกุญชร พูดว่า:

  นายจิรภัทร นาคกุณชร
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 30
  ชื่อเว็บไซต์ : http://razzgame.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง ฟุตบอลโลก
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษา

 17. นางสาว พรทิพย์ ระเบียบงาม พูดว่า:

  นางสาว พรทิพย์ ระเบียบงาม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  ชื่อเว็บไซต์ : http://alexnarukarr.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง ดาราศาสตร์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 18. นางสาว ปานฤทัย งามขำ พูดว่า:

  นางสาว ปานฤทัย งามขำ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
  ชื่อเว็บไซต์ : http://herbsofthai.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง สมุนไพรไทย
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 19. นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร พูดว่า:

  นางสาว วิพัฒตรา ศรีสุนทร
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25
  ชื่อเว็บไซต์ : http://vavaland.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง EU
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 20. นาย คณิศร เรียนชอบ พูดว่า:

  นาย คณิศร เรียนชอบ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13
  ชื่อเว็บไซต์ : http://uspedia.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง สัตว์สงวน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 21. นาย กานต์ ห้าวแสงสว่างกุล พูดว่า:

  นาย กานต์ ห้าวแสงสว่างกุล
  ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 5
  ชื่อเว็บไซต์ http://kanmonkeyking.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง opec
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม

 22. นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล พูดว่า:

  นาย ฉัตรชัย พลายชุมพล
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 7
  ชื่อเว็บไซต์ http://lumton17.wordpresscom
  ชื่อเรื่อง ดนตรีสากล
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

 23. mimmimun พูดว่า:

  นางสาว กนกทิพ ไชยพล
  ชั้น ม5/1 เลขที่ 16
  ชื่อเว็บไซต์ : http://mimmimun.wordpress.com/
  ชื่อเรื่อง องค์กรสหประชาชาติ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 24. นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์ พูดว่า:

  นางสาวสรารัตน์ ฉายพงษ์
  ชั้น ม.5/1เลขที่ 26
  ชื่อเว็บไซต์ : http://chayphong.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง เขตการค้าเสรีอาเซียน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม

 25. นางสาว วนาภรณ์ มีโถ พูดว่า:

  นางสาว วนาภรณ์ นามสกุล มีโถ

  ชั้น 5/1. เลขที่ 24

  ชื่อเว็บไซต์ : http://findthedream.wordpress.com

  ชื่อเรื่อง เอเปค

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

 26. นางสาว ชมัยพร ช่างหล่อ พูดว่า:

  นางสาว ชมัยพร นามสกุล ช่างหล่อ.

  ชั้น 5/1. เลขที่ 21.

  ชื่อเว็บไซต์ : http://niknon.wordpress.com.

  ชื่อเรื่อง แหล่งอารยธรรมของโลก.

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา.

 27. taomaolao พูดว่า:

  นาย บุญภเรศ พาละพล
  ชั้นม.5/1 เลขที่ 12
  ชื่อเว็บ http://taomaolao.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง ไก่ชน
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานฯ

 28. น.ส.อทิตา ทองวิเศษ พูดว่า:

  น.ส.อทิตา ทองวิเศษ ชั้นม.5/1เลขที่15
  ชื่อเว็บ http://aiathita.wordpress.com
  ชื่อเรื่อง สถาปัตยกรรม
  กลุ่มสาระศิลปะ

 29. natthawuth พูดว่า:

  นาย ณัฐวุฒิ วงษ์การค้า ม.5/1 เลขที่ 11

  เว็บ :http://natthawuth.wordpress.com/

  เรื่อง : ศาสนาของโลก

  กลุ่มสาระ:สังคมฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s