11 responses »

 1. นางสาวกาญจนา พรมโชติ พูดว่า:


  นางสาวกาญจนา พรมโชติ ม.5/2 เลขที่6

 2. poppy86 พูดว่า:


  นาย สิทธิพล พรมพรึกษ์ เลขที่ 2

 3. กรรณิการ์ แว่นทอง พูดว่า:

 4. นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา พูดว่า:

  นาย กฤติพงษ์ สุทธิประภา ชั้น ม.5/2 เลขที่ 3

 5. นางสาว วิภาวรรณ ปัญญาศิริ พูดว่า:

 6. น.ส. อุมาพร ชูจันทร์ พูดว่า:

 7. นางสาว กุลจิรา แซ่เช้า พูดว่า:

 8. นางสาว สุวรรณา คำเรืองบุญ พูดว่า:

 9. นางสาว พัชราภรณ์ ศรีคต พูดว่า:

 10. นางสาว สายฝน วงษ์ชมภู พูดว่า:

 11. นายนฤเบศร์ รูปเรขา พูดว่า:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s