48 responses »

 1. น.ส. จันทิมา เสริมผล พูดว่า:

  นางสาว จันทิมา เสริมผล ชั้น ม.5/1 เลขที่ 14
  https://jantimaweb.wordpress.com/

 2. นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง พูดว่า:

  ชื่อ: นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21

  https://amonrat881.wordpress.com/

 3. นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม พูดว่า:

  ชื่อนางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 25
  https://barbieben.wordpress.com/

 4. watcharapornluesaen พูดว่า:

  ชื่อนางสาววัชราภรณ์ ลือแสน ชั้นม5/1 เลขที่ 27
  https://watcharapornluesaen.wordpress.com/

 5. songkod พูดว่า:

  ชื่อนายทรงกรด ดีด้วย ชั้นม.5/1 เลขที่ 6
  https://songkod.wordpress.com/

 6. wanwisa285 พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว วันวิสา นิลกลม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 10
  https://wanwisa285.wordpress.com/

 7. นางสาวมุทิตา พิมพาพร พูดว่า:

  https://mutitha.wordpress.com/
  นางสาว มุทิตา พิมพาพร ชั้น ม. 5/1 เลขที่19

 8. นางสาววิภารัตน์ คำปัด พูดว่า:

  https://wiparatweb.wordpress.com/
  นางสาว วิภารัตน์ คำปัด ชั้น ม.5/1 เลขที่ 26

 9. mintmintchani พูดว่า:

  นางสาวชนิกานต์อินทองชั้นม.5/1เลขที่15.
  https://mintmintchani.wordpress.com

 10. นางสาวธันยาภรณ์ พานรินทร์ พูดว่า:

  นางสาวธันยาภรณ์ พานรินทร์ ชั้นม.5/1เลขที่16
  https://thanyaphorn112.wordpress.com/
  .

 11. นางสาวอาทิตยา มีชื่อ พูดว่า:

  นางสาวอาทิตยา มีชื่อ ชั้นม.5/1 เลขที่ 22
  https://aamartittaya.wordpress.com/

 12. นาย ณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์ ชั้นม.5/1
  https://one177.wordpress.com/

 13. duangdaosite พูดว่า:

  ชื่อ นางสาว ดวงดาว ทุมมา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 24
  https://duangdaosite.wordpress.com/

 14. กฤษดา พิมพาภรณ์ พูดว่า:

  ชื่อนาย กฤษดา พิมพาภรณ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 4
  https://kitsada100842.wordpress.com/

 15. juntimarodtook พูดว่า:

  ชื่อ นางสาวจันทิมา รอดทุกข์ ม.5/1 เลขที่ 23
  https://juntimarodtook.wordpress.com/

 16. namphongnasom พูดว่า:

  นางสาวน้ำผึ้ง นาดสม ม.5/1 เลขที่17
  https://namphongnasom.wordpress.com/

 17. hongboonyaporn พูดว่า:

  นางสาวบุญยาพร สุวรรณวงษ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
  https://hongboonyaporn.wordpress.com/

 18. https://wachara2211.wordpress.com/
  นาย วัชระ จริงพูด ชั้น ม.5/1 เลขที่ 3

 19. amonrat881 พูดว่า:

  https://mophuchucha.wordpress.com/
  นางสาวผุชุชา ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 13

 20. mild757 พูดว่า:

  https://mild757.wordpress.com
  น.ส หนึ่งฤทัย วงวรรศ์ ชั้น ม.5/1 เลขที่11

 21. thassanaiblog พูดว่า:

  https://thassanaiblog.wordpress.com/
  นาย ทัสนัย กุมารทิพย์ ม5/1 เลขที่7

 22. worm309 พูดว่า:

  ยุทธพิชัย สว่างเนตร
  https://worm309.wordpress.com/

 23. prutaphongsite พูดว่า:

  นายพฤฒพงศ์ ศิริลักษณ์ ม.5/1 เลขที่8
  https://prutaphongsite.wordpress.com/

 24. นายกฤษดา พิมพาภรณ์ พูดว่า:

  นายกฤษดา พิมพาภรณ์ เลขที่ 4 ม.5/1
  https://kitsada10082542.wordpress.com/

 25. ทัสนัย กุมารทิพย์ พูดว่า:

  นายทัสนัย กุมารทิพย์ ม.5/1เลขที่7
  https://thassanai2016.wordpress.com/

 26. นายกฤษดา พิมพาภรณ์ พูดว่า:

  นายกฤษดา พิมพาภรณ์ ม.5/1 เลขที่ 4
  https://kitsadabell9132blog.wordpress.com/

 27. นาย อดิศักดิ์ บุญล้อม ม5/1 เลขที่1 พูดว่า:

  https://adsikblog.wordpress.com/

 28. barbieben พูดว่า:

  นางสาวชนิกานต์ อินทอง เลขที่ 15
  นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม เลขที่ 25
  https://monsterbbmm.wordpress.com/

 29. จันทิมา เสริมผล และ ธันยาภรณ์ พานรินทร์ พูดว่า:

  นางสาวจันทิมา เสริมผล เลขที่ 14
  นางสาวธันยาภรณ์ พานรินทรื เลขที่ 16
  https://piyabutsite.wordpress.com/

 30. momildblog พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นางสาวหนึ่งฤทัย วงวรรศ์ เลขที่11
  นางสาวผุชุชา ศรีจันทร์ดี เลขที่13
  https://momildblog.wordpress.com/

 31. wanwisa2017 พูดว่า:

  นางสาววันวิสา นิลกลม ชั้นม.5/1 เลขที่ 10
  นางสาวดวงดาว ทุมมา ชั้นม.5/1 เลขที่ 24
  https://wanwisa2017.wordpress.com/

 32. champ376 พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  1.นาย ทัสนัย กุมารทิพย์ ม.5/1 เลขที่ 7
  2.นาย พฤฒพงศ์ ศิริลักษณ์ ม.5/1 เลขที่8
  https://champ376.wordpress.com/

 33. kitsada10082542blog พูดว่า:

  นายกฤษดา พิมพาภรณ์ ชั้นม.5/1 เลขที่ 4
  https://kitsada10082542blog.wordpress.com/

 34. namphongartittaya พูดว่า:

  https://namphongartittaya.wordpress.com/
  นางสาวน้ำผึ้ง นาโสม เลขที่ 17
  นางสาว อาทิตยา มีชื่อ เลขที่ 22

 35. juntimahong พูดว่า:

  น.ส.จันทิมา รอดทุกข์ ม.5/1 เลขที่ 23
  น.ส.บุญยาพร สุวรรรวงษ์ ม.5/1 เลขที 18
  https://juntimahong.wordpress.com/

 36. ทรงกรด พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นาย ธนพล หมอนใหม เลขที2
  นาย ทรงกรด ดีด้วย เลขที6
  https://kod578.wordpress.com/

 37. piyabut135 พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ฟุ้ง เลขที่ 21
  นางสาววัชราภรณ์ ลือแสน เลขที่ 27
  https://piyabutweb.wordpress.com/

 38. chongko2559 พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  1. น.ส. มุทิตา พิมพาพร เลขที่ 19
  2. น.ส. วิภารัตน์ คำปัด เลขที่ 26

  https://chongko2559.wordpress.com/

 39. oatlnw พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นายยุทธพิชัย สว่างเนตร เลขที่9
  นายณัฐณรินทร์ วิเศษสิงห์ เลขที่5
  https://oatlnw.wordpress.com/

 40. safe2211web พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นาย อดิศักดิ์ บูญล้อม เลขที่ 1
  นาย วัชระ จริงพูด เลขที่ 3
  https://safe2211web.wordpress.com/

 41. thassanai1507 พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นาย ทัสนัย กุมารทิพย์ เลขที่7
  https://thassanai1507.wordpress.com/

 42. tanapolweb พูดว่า:

  สอบปลายภาค
  นายธนพล หมอนใหม เลขที่2
  https://tanapolweb.wordpress.com/

 43. adsik69 พูดว่า:

  สอบปลายภาค (เดิ่ยว)
  นาย อดิศักดิ์ บุญล้อม เลขที่ 1
  https://littlerainyseasonblog.wordpress.com/

 44. yuttaphichai15 พูดว่า:

  สอบปลายภาค (เดี่่ยว)
  นายยุทธพิชัย สว่างเนตร เลขที่ 9
  https://yuttaphichai15.wordpress.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s