40 responses »

 1. นางสาวบุราณี งามผล
  เลขที่ 20 ม.5/1
  VDO :

 2. นางสาว วรรณรดา ทองแผ่น ชั้นม.5/1 เลขที่ 30
  VDO :

 3. นางสาว ธัญญรัตน์ มีแฟง
  เลขที่ 29 ชั้น ม.5/1
  vdo :

 4. นาย ภาณุวิชญ์ ชื่นชอบ
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 1
  VDO :

 5. ชื่อ นาย ศิวะนนท์ แย้มสว่าง
  ชั้น ม.5/1
  เลขที่8

 6. นางสาว ภูวเรศน์ น้อมถวาย ม.5/1 เลขที่ 32

 7. นางสาว สุชาดา ช่างตีทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23

 8. นางสาวณัฐณิชา บุญมี ม.5/1 เลขที่ 12
  Video

 9. นางสาวศิริพร พรมเสนา พูดว่า:

  นางสาวศิริพร พรมเสนา
  เลขที่ 34 ม.5/1
  VDO :

 10. นางสาวเสาวลักษณ์ กลับฝั่ง เลขที่ 37 ม.5/1
  VDO

 11. นางสาวจุฑามาศ อินสกุล
  ม.5/1 เลขที่18
  VDO :

 12. นางสาว ทิฆัมพร ทองลบ ม.5/1 เลขที่ 28
  VDO :

 13. นางสาวณัฐฑริกา อินทฉาย
  เลขที่ 39 ชั้น ม.5/1
  VDO :

 14. นางสาว สุธาทิพย์ แก้วเข้มชั้น ม.5/1 เลขที่ 35

 15. นางสาวเจนจิรา ปั้นเทียน เลขที่ 14
  VDO:

 16. สุภาวิณี พบอาชา พูดว่า:

  นางสาวสุภาวิณี พบอาชา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 36

 17. นางสาวชลธิชา เรืองฤทธิ์ เลขที่ 19 ชั้น ม.5/1
  VDO:

 18. นางสาว กรณิกา แก้วเอี่ยม ม.5/1 เลขที่24

  VDO:

 19. นางสาว ปทิตตา ม้วนไทยสง ชั้นม.5/1 เลขที่26
  vdo

 20. นางสาวจุฑามาศ เทพแดง เลขที่ 15 ม.5/1
  ส่งวิดีโอ :

 21. นางสาวอุษา แก้วเมือง เลขที่ 17 ม.5/1
  ส่งวิดีโอคะ :

 22. นางสาวสุถิตา ช่อเข็ม เลขที่ 16 ม.5/1
  ส่งวิดีโอ :

 23. นางสาว ณัฐธิดา เผือกพงษ์ เลขที่ 27 ชั้นม.5/1
  VDO

 24. นางสาว บุปผา แท่นทอง ชั้น ม.5/1 เลขที่ 31
  ส่ง VDO :

 25. นางสาว พีรยา โพธิสุข ม.5/1 เลขที่ 21
  ส่ง VDO :

 26. นางสาว รสสุคนธ์ บุบผาชาติ ม.5/1 เลขที่ 40
  ่ส่ง VDO :

 27. นางสาว ลลิตา ชีสังวรณ์ ม.5/1 เลขที่ 22
  ส่ง VDO :

 28. นางสาว อมรรัตน์ แจ้งประจักษ์ ม.5/1 เลขที่ 38
  VDO :

 29. นางสาว ขนิษฐา อนนศรี เลขที่ 25
  VDO:

 30. นางสาว อรวรรยา ย่านส้ม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่13
  ส่งวีดีโอแนะนำตัวค่ะ :

 31. นาย วิษณุ ศรีจันทร์ดี
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 5
  ส่ง VDO แนะนำตัวครับ

 32. ปรีดี สีขาว พูดว่า:

  นายปรีดี สีขาว
  ชั่นม.5/1 เลขที่ 4
  ส่งวิดีโอเเนะนำตัวเองครับ.

 33. เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์ พูดว่า:

  นาย เชาวฤทธิ์ คำมีรักษ์
  ม.5/1 เลขที่.3
  ส่งวีดีโอแนะนำตัว

 34. นางสาว วิลาศิณี แก้วดี
  ชั้นม. 5/1 เลขที่33
  VDO

 35. นาย วทัญญู ทองแก้ว 5/1 เลขที่ 5
  VDO :

 36. นาย ภากร หนูเนียม
  ชั้น ม.5/1 เลขที่ 11
  ส่งVDOแนะนำตัว

 37. ทศพร สนทด พูดว่า:

  นาย ทศพร สนทด 5/1 เลขที่ 7
  VDO :

 38. นาย พัชรพล ปัญญาดี
  เลขที่ 10 ม.5/1
  ส่งวีดีโอแนะนำตัว

 39. นาย เขมวัฒน์ ทิพย์จ้อย
  เลขที่ 9 ม.5/1
  ส่งวีดีโอแนะนำตัว

 40. ชื่อ กิตตินันท์ พานทอง เลขที่ 2 ม.5/1

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s