คำสั่ง   ให้นักเรียนศึกษาเรื่องต่อไปนี้ให้เข้าใจ  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้