คำสั่ง  1. ให้นักเรียนอ่านหัวข้อต่อไปนี้

1.1   การจัดการหน้า

1.2  การจัดการเรื่อง

1.3  การจัดการ Categories

            2. ให้นักเรียนศึกษาแต่ละเรื่องได้จาก VDO  ที่กำหนดให้
การสร้างหน้า

การสร้างเรื่อง

การจัดการ Categories

 

แหล่งอ้างอิง

สำานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นนพื้นฐาน