Widgets คืออะไร?

  Widgets    หมายถึง ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เป็นหน้าต่างเล็ก ๆ  ให้ผู้ใช้ใช้สั่งการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  ข่าวสาร  นาฬิกา  เครื่องคิดเลข  ตารางการทำงานประจำวัน (Day Planner)  ภาวะอากาศ  อัลบั้มภาพ  เป็นต้น

ประโยชน์ของ Widgets 

1. อำนวยความสะดวกในการใช้งาน  ไม่ต้องหาโปรแกรมใหญ่ ๆ  มาใช้

2. ใช้งานง่าย  ส่วนมากจะอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์  หรือในเว็บไซต์  หรือ
บล็อก  เป็นหน้าต่างเล็ก ๆ ปรากฏให้เห็น  ไม่กินเนื้อที่มาก  และเป็นความต้องการ
ของผู้ใช้ที่ต้องการใช้งาน และหลากหลายรูปแบบ

3.  โลกเราทุกวันนี้ มีข้อมูลข่าวสารมากมายเกิดขึ้นทุกมุมโลกและตลอดเวลา
จำเป็นต้องคัดเลือกที่เป็นประโยชน์   สั้น ๆ  ย่อ ๆ  กระทัดรัด ไม่กินเนื้อที่ มาก

คำสั่ง  ให้นักเรียนดูตัวอย่างการเลือกใช้ Widgets  จาก VDO  ที่กำหนดให้