ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Blog หรือ Weblog

1.ความหมายของ blog หรือ Weblog

2.ประเภทของ blog

3.ส่วนประกอบสำคัญของ blog

4.ความแตกต่างระหว่าง blog กับเว็บไซต์

5.ประโยชน์ของ blog

สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Weblog