คำสั่ง  นักเรียนสามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดการเรียนได้จากแผนการสอนรายวิชา (Course Syllabus)    course-syllabus-5