ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนที่สนใจการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่

(Social Learning And Sharing) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่ายๆ

จากเว็บไซต์นี้กับ…คุณครูวรวรรณ เหรียญทอง

อีเมล์ vorravan@gmail.com

การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป

WordPress  คือ โปรแกรมสำเร็จรูปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สำหรับสร้าง บล็อก หรือ เว็บไซต์

สามารถใช้งานได้ฟรีถูกจัดอยู่ในประเภท CMS (Contents Management System)

ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีไว้สำหรับสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์

…………………………………………………

cCaU1qPwiX5S

7

1

e0b8a7e0b8a3e0b8a7e0b8a3e0b8a3e0b8932

e0b8a7e0b8a3e0b8a7e0b8a3e0b8a3e0b8931

itla20151


page

……………………………………………….

นักเรียนที่ผ่านการสร้าง BLOG  ด้วย Word Press 

ระดับยอดเยี่ยม  ประจำปี  2556

1.นายโสภณ                      ศรึจันทร์ดี           ม.5/1     >> คลิก

2.นายวัฎจักร                     จันทะภักดิ์          ม.5/1     >> คลิก

3.นายกฤตยชญ์                  แสงทอง             ม.5/1     >> คลิก

4.นางสาวสุดารัตน์            งอนรถ                 ม.5/1    >>  คลิก

5.นางสาวณัฐชา               ด้วงยา                ม.5/1    >>  คลิก

6.นางสาวนุสรา                 กลิ่นจำปา           ม.5/1    >>  คลิก

7.นางสาวดอกแก้ว            ขอบใจกลาง      ม.5/1    >>  คลิก 

8.นางสาวเจนจิรา              ภาระพล             ม.5/3     >>  คลิก

2345

THAILAND SOCIAL MEDIA AWARD 2013

innovative teacher 2013

 นักเรียนที่ผ่านการสร้าง BLOG  ด้วย Word Press  

ระดับยอดเยี่ยม  ประจำปี  2554

1.นางสาวสรารัตน์           ฉายพงษ์        ม.5/1     >> คลิก

2.นายราชภัฎ                   แสงเดือน       ม.5/1     >> คลิก

3.นางสาวไพลิน               แสงโอภาส    ม.5/1     >> คลิก

4.นางสาวชมัยพร            ช่างหล่อ         ม.5/1    >>  คลิก

5.นางสาวกันยารัตน์         ผะอบนาค       ม.5/1    >>  คลิก

6.นางสาวนวลจันทร์         นิลกลม          ม.5/1    >>  คลิก

7.นายอนุวัตร                    พานทอง        ม.5/1    >>  คลิก 

8.นางสาวปวีณา               มั่นดี              ม.5/2     >>  คลิก

9.นายจตุรงค์                    สำราญสุข      ม.5/2     >>  คลิก

10. นายนิพล                    จิ๋วหนองโพธิ์  ม.5/4     >>  คลิก     >>> ดูเพิ่มเติม

 ประกาศรายชื่อ

 นักเรียนที่ผ่านการสร้าง BLOG  ด้วย Word Press 

ระดับยอดเยี่ยม  ประจำปี  2555

                1.นายยศสรัล            สุ่มมาตย์     ม.5/1     >> คลิก

                2.นางสาวชาลินีย์     หวายมอย    ม.5/1     >> คลิก

                3.นางสาวเจนจิรา      บุญเลื่อน    ม.5/1     >> คลิก

                4.นางสาวจารุณี         ศรีจันทร์ดี   ม.5/2    >> คลิก

                5.นางสาวพิจิตรา        กรอบมุข     ม.5/2    >> คลิก

                6.นายณรงค์ศักดิ์       สุวนา          ม.5/4     >> คลิก

                7.นายสุทิน                 จิตถวิล      ม.5/4      >>  คลิก   >> ดูเพิ่มเติม

โฆษณา

การแสดงความเห็นถูกปิด